Gebruiksvoorwaarden

1. Partijen

1.1 Dit zijn de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik en functioneren van (de diensten die worden aangeboden via) de website van MarokkaanseJurken.nl (“Dienst”). Deze is onder meer bereikbaar via de domeinnaam MarokkaanseJurken.nl.
1.2 Door gebruik te maken van de Dienst, aanvaardt u onze gebruiksvoorwaarden en geeft u ons toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens zoals neergelegd in het Privacy beleid.

2. Dienst

2.1 MarokkaanseJurken.nl is een marktplaats voor de Marokkaanse Mode en Bruiloft diensten.
2.2 MarokkaanseJurken.nl brengt vraag en aanbod op haar website bij elkaar. MarokkaanseJurken.nl is op geen enkele manier betrokken bij de content die gebruikers en derden op de website plaatsen. Daarnaast zijn wij nooit partij bij overeenkomsten die gebruikers onderling of met een derde aangaan.
2.3 MarokkaanseJurken.nl is niet in staat noch verplicht om toezicht te houden op de rechtmatigheid van de geadverteerde artikelen en diensten, en de handelingsbekwaam en -bevoegdheid van gebruikers. Daarnaast zijn op de diensten die door derden worden aangeboden, hun gebruiksvoorwaarden van toepassing. Wij hebben over de inhoud en toepassing hiervan geen zeggenschap en zijn hiervoor dan ook niet verantwoordelijk.
2.4 Als u een probleem heeft met één of meer gebruikers of derden, moet u dit zelf oplossen. MarokkaanseJurken.nl raadt u hierbij aan onze tips ter harte te nemen.
2.5 De Dienst is slechts toegankelijk voor personen die naar Nederlands recht juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten. Onverminderd het voorgaande, is onze Dienst slechts toegankelijk voor minderjarigen indien deze daarvoor toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger hebben gekregen of indien het een rechtshandeling betreft waarvan het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd deze zelfstandig verricht.

3. Rechten

MarokkaanseJurken.nl3.1 Uitgezonderd de content die door gebruikers en derden op de website is geplaatst, hebben MarokkaanseJurken.nl en de licentiegevers van MarokkaanseJurken.nl de intellectuele eigendomsrechten op de Dienst, waaronder – maar niet beperkt tot – auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties (“Intellectuele Eigendoms rechten”) .
3.2 U erkent en gaat ermee akkoord dat MarokkaanseJurken.nl aan u een beperkte, persoonlijke, herroepelijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare- en niet-sublicentieerbare licentie verleent om de geplaatste content te gebruiken conform het doel van de Dienst. Voor het overige behouden MarokkaanseJurken.nl en de licentiegevers van MarokkaanseJurken.nl zich alle rechten voor, waaronder het recht om een (niet-)substantieel deel van de inhoud van de website (herhaald en systematisch) op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.
3.3 Niets wat in deze voorwaarden of op de website wordt vermeld, is bedoeld om uw bevoegdheden ten aanzien van het gebruik van onze Dienst uit te breiden.

4. Registreren, Adverteren en Beoordelen

4.1 U kunt zich als adverteerder aanmelden door het on-line registratieformulier volledig en naar waarheid in te vullen. U kunt uw persoonlijke pagina ook te allen tijde weer van de website verwijderen.
4.2 U staat in voor de juist- en volledigheid van uw geregistreerde gegevens. Deze dient u zelf actueel te houden door ze zo nodig te wijzigen.
4.3 U bent zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van uw e-mailadres en wachtwoord. Deze gegevens dient u niet aan derden ter beschikking te stellen.
4.4 Nadat u met uw e-mailadres en wachtwoord op de website bent ingelogd, kunt u gratis advertenties plaatsen en op advertenties van andere adverteerders reageren.
4.5 Het is niet toegestaan advertenties op MarokkaanseJurken.nl te plaatsen anders dan door ons aangegeven. Daarbij gelden onder meer de volgende regels:
Advertenties moeten worden geplaatst in de meest in aanmerking komende categorie .Advertentieteksten dienen te worden geplaatst in het Nederlands.Wanneer uw aankoop of verkoop is volbracht dient u uw advertentie te verwijderenHet plaatsen van foto’s waarop het auteursrecht of portretrecht van iemand anders rust of die geen betrekking hebben op de geplaatste advertentie is niet toegestaan.De titel van uw advertentie mag niet misleidend zijn. Indien u een betaalde advertentie plaatst, die niet aan de door ons aangegeven voorwaarden voldoet, wordt de advertentie verwijderd en vindt er geen restitutie plaats van het advertentietarief.4.6 Daarnaast kunt u het aan en/of verkoop gedrag van kopers en/of verkopers waarderen. Alleen voor de verwijdering van eigen waarderingen, kunt u contact opnemen met de redactie. Andermans beoordeling van uw aan- en/of verkoopgedrag blijft bij uw profiel staan. Wij verwijderen beoordelingen indien deze onmiskenbaar onrechtmatig zijn.
4.7 Bij het plaatsen van een advertentie kunt u aangeven of andere adverteerders hierop mogen bieden. Tenzij u in uw advertentie uitdrukkelijk andere regels stelt, zijn geboden bedragen niet bindend. Bieders kunnen deze weer intrekken en zijn niet tot aankoop verplicht.
4.8 Via de website kunt u (een verwijzing naar) uw advertenties ook op Hyves, Facebook, Twitter en partners van MarokkaanseJurken.nl plaatsen. Hierop zijn de gebruiksvoorwaarden van deze derden van toepassing.
4.9 Tenzij u of MarokkaanseJurken.nl uw advertenties verwijdert, blijven deze twaalf maanden op onze website staan. Na deze periode kunt u uw advertenties gratis verlengen.

5. Betaalwijzen

5.1 Zoals gezegd, is het plaatsen van advertenties en het verlengen hiervan in beginsel gratis. U kunt er evenwel voor kiezen om uw advertenties tegen een gering bedrag te promoten.
De voorwaarden van MarokkaanseJurken.nl blijven altijd van toepassing op alle geplaatste advertenties. Indien u een advertentie omhoog plaatst dat niet aan de regels voldoet, wordt de advertentie alsnog verwijderd. Er vindt in dat geval geen teruggave plaats van de kosten voor het omhoog plaatsen.
Het omhoog plaatsen van een advertentie gebeurt onmiddellijk. Het betaalproces kan daardoor niet tussentijds beëindigd worden. Er vindt in dat geval geen teruggave plaats van de kosten voor het omhoog plaatsen.
Het kan enkele minuten duren voordat een advertentie omhoog geplaatst wordt.
5.2 Met betrekking tot de verkoop van hun artikelen, mogen adverteerders geen gebruik maken van contante overboekingsservices zoals Western Union, MoneyGram en Escrow-Europa.com. Voor het gebruik van overige betaalwijzen, verwijst MarokkaanseJurken.nl u naar onze Tips voor Veilig Handelen.
5.3 MarokkaanseJurken.nl is op geen enkele wijze betrokken bij betalingen tussen de koper en de verkoper. MarokkaanseJurken.nl is dan ook niet aansprakelijk voor betalingstransacties die verlopen tussen bezoekers van deze website.

6. Rechten gebruiker

6.1 U staat ervoor in dat u de Intellectuele Eigendomsrechten heeft op de content die u op de website plaatst. Daarnaast moet u hier ook toe bevoegd zijn.
6.2 U behoudt uw Intellectuele Eigendomsrechten, maar gaat ermee akkoord dat u: (a) aan MarokkaanseJurken.nl een kosteloze, wereldwijde, niet-exclusieve, overdraagbare- en sublicentieerbare licentie verleent om de content te gebruiken, openbaar te maken en te verveelvoudigen voor het functioneren en de promotie van onze Dienst en die van derden. Hiertoe kunnen wij uw advertenties technisch dusdanig wijzigen opdat deze bereikbaar zijn via diverse kanalen, bijvoorbeeld mobiele telefoons; en (b) aan andere gebruikers een kosteloze, wereldwijde en niet-exclusieve licentie verleent om de content te gebruiken, openbaar te maken en te verveelvoudigen voor het gebruik van de Dienst.
6.3 Als u of MarokkaanseJurken.nl uw content van de website verwijdert, eindigen de in artikel 6.2 verleende licenties.

7. Ontoelaatbaar gebruik

7.1 U staat ervoor in dat u bevoegd bent om van de Dienst van MarokkaanseJurken.nl gebruik te maken en dat u hierbij handelt overeenkomstig deze voorwaarden. Uit hoofde van deze toezegging mag u onze website niet gebruiken voor harvesting of het op een andere manier ongeautoriseerd verzamelen van persoonsgegevens. Daarnaast staan wij niet toe dat u hierop content plaatst: (a) die een link naar of (kinder)pornografisch materiaal bevat of anderszins in strijd is met de openbare orde en goede zeden; (b) die discriminerend is op grond van godsdienst, politieke voorkeur, ras, geslacht, nationaliteit, geaardheid of anderszins kwetsend is; (c) die (seksueel) intimiderend is; (d) die onjuist, misleidend en onvolledig is; (e) waarin persoonsgegevens van derden worden verwerkt; (f) waarbij kettingbrieven, junk mail of spamming betrokken zijn; (g) die virussen, worms, trojans, cancelbots of andere software bevat die onze Dienst of de belangen en het eigendom van gebruikers kunnen schaden; (h) die de infrastructuur van de Website onredelijk belast en/of verstoort in zijn goede werking; (i) waarmee, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MarokkaanseJurken.nl, commerciële activiteiten zijn gemoeid zoals loterijen, wedstrijden en piramidespelen; (j) die is ondergebracht in een verkeerde afdeling, rubriek of categorie; (k) die voorkomt op onze lijst van verboden artikelen; (l) waarmee illegale activiteiten worden bevorderd of gepleegd; (m) waarvan de handel in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving; (n) waarmee inbreuk wordt gemaakt op de Intellectuele Eigendomsrechten, de privacy of enig ander recht van (de licentiegevers van) MarokkaanseJurken.nl, andere gebruikers of derden; en (o) waarmee wij het om andere dan de hierboven genoemde redenen niet eens zijn.

8. Misbruik

8.1 Middels het Meld misbruik-systeem kunt u MarokkaanseJurken.nl erop attent maken dat op de website content is geplaatst die onder deze voorwaarden niet is toegestaan. Naast de reden, moet u op het meldingsformulier aangeven: (a) wat uw e-mailadres is; (b) of de content inbreuk maakt op uw Intellectuele Eigendomsrechten, privacy of enig ander recht van u. Als u van mening bent dat de content inbreuk maakt op uw Intellectuele Eigendomsrechten, kunt u gebruik maken van het Meldingsformulier Inbreuk Intellectuele Eigendom (VeRO). U kunt hier meer lezen over hoe MarokkaanseJurken.nl intellectuele eigendom beschermt; en (c) of u bevoegd bent om over deze rechten te beschikken. 8.2 U erkent dat MarokkaanseJurken.nl uw melding mag doorsturen aan de gebruiker die de content op de website heeft geplaatst. Wij zijn echter op geen enkele manier betrokken bij een eventueel geschil tussen u beiden.

9. Maatregelen

9.1 Afhankelijk van de aard en ernst van de overtreding, kan MarokkaanseJurken.nl, al dan niet naar aanleiding van meldingen en klachten van gebruikers of derden, naar eigen inzicht en zonder opgaaf van redenen onder meer de volgende maatregelen nemen: (a) verwijdering van door u geplaatste content zoals bijvoorbeeld uw waardering, advertentie of persoonlijke pagina; en (b) uw gebruik van onze Dienst, waaronder de toegang tot de website, beperken of beëindigen. (c) verstrekking van uw (persoons)gegevens aan bepaalde derden (zoals politie, justitie en rechthebbenden), zoals uitgelegd in ons Privacybeleid 9.2 Bovenstaande maatregelen zijn niet limitatief. Zij laten ons recht om juridische maatregelen te nemen en schadevergoeding te eisen onverlet.
9.3 Voorzover wij schade lijden die hiermee verband houdt, worden de kosten op u verhaald.

10. Aansprakelijkheid

10.1 MarokkaanseJurken.nl is niet aansprakelijk voor wat door andere gebruikers van de Dienst wordt geplaatst of gedaan. Aangezien de meeste content op MarokkaanseJurken.nl afkomstig is van andere gebruikers, geven wij geen garantie over de nauwkeurigheid van de plaatsingen of andere berichten, of over de kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van wat wordt aangeboden. Ook kunnen wij geen garantie geven omtrent de permanente of beveiligde toegang tot onze Dienst. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade voortkomend uit uw gebruik van de Dienst.
10.2 MarokkaanseJurken.nl is in ieder geval niet aansprakelijk voor bijzondere, indirecte en gevolgschade die verband houdt met het gebruik en functioneren van onze Dienst, waaronder – maar niet beperkt tot – gederfde winst en het verlies van uw gegevens.

11. Rechtskeuze en rechtsbevoegdheid

11.1 Op het gebruik van de Dienst en deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

12. Overige bepalingen

12.1 Deze voorwaarden omvatten de hele overeenkomst die MarokkaanseJurken.nl en u hebben gesloten over het gebruik en functioneren van onze Dienst. Eerder gesloten overeenkomsten komen hiermee te vervallen. Tenzij wij deze schriftelijk hebben bevestigd, hebben mondelinge overeenkomsten geen rechtskracht.
12.2 MarokkaanseJurken.nl mag deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde aanpassen. De wijzigingen treden in werking bij uw eerstvolgende gebruik van de Dienst.
12.3 Indien MarokkaanseJurken.nl één of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nu niet afdwingt, impliceert dit geen afstand van het recht dit op een later moment alsnog te doen.
12.4 Indien één of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, tasten deze de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.
12.5 Voor vragen en opmerkingen over het gebruik en functioneren van de Dienst van MarokkaanseJurken.nl, kunt u contact opnemen met onze redactie via info@MarokkaanseJurken.nl.