Disclaimer

Algemeen

De gebruiksvoorwaarden zoals hieronder beschreven zijn van toepassing op de website http://www.MarokkaanseJurken.nl. Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door MarokkaanseJurken.nl. Door gebruik te maken van de website MarokkaanseJurken.nl verbindt u zich ertoe de onderstaande gebruiksvoorwaarden na te leven.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren MarokkaanseJurken.nl toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van MarokkaanseJurken.nl de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Niet-toegestaan gebruik van de website

U verbindt zich er o.m. toe:

  1. de informatie niet wederrechtelijk te gebruiken;
  2. geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt;
  3. de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen of voor transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter;
  4. de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals, onder meer doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom;
  5. de website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijke toestemming aan MarokkaanseJurken.nl te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.

Links naar andere websites

Deze website kan links naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten of daar op een andere manier naar verwijzen. MarokkaanseJurken.nl heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door MarokkaanseJurken.nl houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's. Wij doen ons uiterste best om te zorgen voor een zo optimaal en eerlijk mogelijke weergave van de aanbiedingen op onze website, maar dit kunnen wij echter niet garanderen. Bij de aankoop van een product dient u de website van de winkel aan te houden als de bron.

Adviezen via MarokkaanseJurken.nl

Indien er via de website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van medische, juridische, financiële of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder enige vorm van garantie gegeven en zonder dat MarokkaanseJurken.nl hiervoor aansprakelijk gesteld kan worden. U dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitste advies.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

De Nederlandse wetgeving is van toepassing op deze website. Webwinkels kunt u op MarokkaanseJurken beoordelen maar vallen buiten de verantwoordelijkheid van MarokkaanseJurken.